Daire Başkanlığımızın Görevleri
17 Haziran 2020

 

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8. Maddesi İle Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne verilen görevlerin yürütülmesine esas olmak üzere 10.01.2020 tarihli ve 244 sayılı “Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönergenin 11. Maddesine istinaden Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının görev alanına giren iş ve işlemler aşağıda yer almaktadır.

aHasta hakları ve tıbbi sosyal hizmet birim ve kurullarını oluşturmak ve bu kurulların görevlerini belirlemek ve çalışmalarını izlemek.

b) İnsan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler kapsamında ülkemize yapılan ziyaret ve inceleme raporları doğrultusunda gündeme gelen konulara ilişkin çalışma yapmak.

c) Yurt içinde veya yurt dışında tedavi amacıyla yapılacak yardım kampanyalarına yönelik ilgili mevzuat çerçevesinde izin vermek.

ç) Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından gelen sağlık mazereti ile ilgili tayin taleplerine ilişkin görüş vermek.

d) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.